دامپزشکی و حیوانات خانگی

خدمات دامپزشکی،پانسیون،ذبح و قربانی کردن گوسفند و گاو و...